Thursday, April 26, 2018

byraakrati

danish - use google translate

Retten i Viborg

Lars Lennart Fjeldstrøm
Østerled 8 st. tv
8840 Rødkærsbro

Fogedretten
Klostermarken 10
8800 Viborg

Åbent kl. 8:30 - 15:00
Tlf. : 99 68 30 40
SE-nr. 39228319

E-mail:
foged.vib@domstol.dk

EAN-nr. 5798000161948

Sagsnr. FS 2-8457/2017
Deres j.nr.

Indkaldelse til møde i fogedretten

Den 26. april 2018

Fogedretten har modtaget en anmodning fra LINDORFF DANMARK
A/S om at behandle en sag mod dig om udlæg for 33.324,29 kr.
inklusive retsafgift. Anmodningen er indgivet af LINDORFF
DANMARK A/S, Langmarksvej 57D, 8700 Horsens, tlf.nr. 76282828,
journal nr. 520725-8000.
Vi indkalder dig til at møde i
Mødelokale A114 fogedretten, Klostermarken 10, 8800 Viborg
tirsdag den 28. august 2018 kl. 09:00.


Du har pligt til at møde, hvis indkaldelsen er forkyndt senest 7 dage før
retsmødet. Du kan vælge at sende en anden person over 18 år, som har
kendskab til sagen og dine økonomiske forhold. Hvis en anden person
møder for dig, skal skriftlig fuldmagt medbringes.


Er du forhindret i at møde, for eksempel på grund af sygdom, skal du
straks kontakte fogedretten herom. Fogedretten kan kræve
lægeerklæring som dokumentation for, at du er forhindret i at møde.


Hvis du udebliver fra retsmødet, uden at give fogedretten besked om
gyldig grund, kan du – uden yderligere varsel - blive hentet og
tilbageholdt af politiet, indtil sagen kan behandles på et nyt møde.
Fogedretten kan også gennemføre fogedsagen på din bopæl samme dag
eller senere.


Når man møder i retten, kan adgang være betinget af, at man lader det
tøj, som man har på, visitere og medbragte effekter undersøge.

Hvis du inden mødet vil drøfte en afdragsordning, skal du kontakte
kreditor. Selvom du har indgået en afdragsordning, kan kreditor
fastholde mødet med henblik på at foretage udlæg.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte fogedretten.
Med venlig hilsen
Inge Nordberg
Kontorfuldmægtig

Vejledning
om møde i fogedretten (udlæg)

Mødepligt

Du har fået en indkaldelse til at møde i
fogedretten.Du har pligt til at møde, medmindre du er
forhindret på grund af f.eks. sygdom (gyldig
grund). I så fald skal du hurtigst muligt give
fogedretten besked. Fogedretten kan kræve
en lægeerklæring (som du selv må betale)
eller anden dokumentation for gyldigt
fravær.Det er i almindelighed ikke en gyldig grund
til ikke at møde i retten, at du skal på
arbejdet.Du kan give en person over 18 år, som har
kendskab til sagen og dine økonomiske
forhold, fuldmagt til at møde for dig. I så
fald skal du udfylde den vedlagte fuldmagt,
som skal afleveres ved mødet i fogedretten.
Hvis det fremgår af indkaldelsen, at du skal
møde personligt, kan du ikke give fuldmagt.Hvis du udebliver

Hvis du udebliver fra mødet, uden at du har
givet retten besked om en gyldig grund, kan
fogedretten

• udsætte sagen til behandling i et senere
retsmøde og bestemme, at du – uden
yderligere varsel - skal hentes og
tilbageholdes af politiet indtil retsmødet
eller
• beslutte at gennemføre fogedsagen i dit
hjem samme dag eller senere (udkørende
fogedforretning). Hvis der ikke er nogen
hjemme, kan fogedretten skaffe sig
adgang med hjælp af låsesmed.
I begge tilfælde må du regne med at

skulle betale ekstra omkostninger i form

af retsafgift, salær til kreditors advokat,udgifter til transport og lignende.Det skyldige beløb

Det beløb, som kreditor mener, at du skylder,
fremgår af fogedrettens indkaldelse. Udover
dette beløb er der omkostninger ved sagens
behandling. Det kan f.eks. være salær til
kreditors advokat.Mødet i fogedretten

Hvis du ikke betaler, hvad du skylder
(herunder som regel også fogedsagens
omkostninger), kan fogedretten foretage
udlæg i det, som du ejer (f.eks. bil eller hus).Det er fogedretten, der afgør, hvordan sagen
skal behandles, hvis du har indsigelser. Du
har i særlige tilfælde mulighed for at få
beskikket en advokat.Hvad skal du medbringe til mødet?

Hvis du ejer en bil, skal du tage registre-
ringsattesten med til mødet.Hvis du ejer en andel i en andelsboligfo-
rening eller en aktie eller en anpart i hen-
holdsvis et boligaktieselskab eller bolig-
anpartsselskab, skal du medbringe andels-
bevis, aktie eller anpart, din købsaftale og
referat fra generalforsamling. Du skal også
medbringe andelsboligfo-
reningens/boligselskabets seneste års-
regnskab og budget samt andelsboligfore-
ningens/boligselskabets vedtægter. Hvis du
har en BBR-meddelelse, skal den også
medbringes.Yderligere oplysninger

Læs mere på www.domstol.dk
Fuldmagt
FS 2-8457/2017
Undertegnede giver herved
Navn _______________________________________________
Adresse _______________________________________________
fuldmagt til at møde for mig i fogedsagen LINDORFF DANMARK A/S
mod Lars Lennart Fjeldstrøm, og til at træffe de fornødne retlige
dispositioner i sagen, herunder medvirke til foretagelse af udlæg og til at
indgå afdragsordninger.
Sted og dato _________________________________________________
____________________________________________________________
(fuldmagtgiverens underskrift)
Horsens, 15-05-2012

Lars Lennart Fjeldstrøm
Østerled 8, st. tv
8840 Rødkærsbro

Sagsnr. 520725 - 8000 / SBF

Aftalenr.

Afviklingsaftale på gældsforpligtelse vedr. Nordea Finans Danmark A/S

Kreditor: Lindorff Danmark A/S

Vi retter henvendelse til dig vedrørende din manglende betaling af ovennævnte gæld.

Ifølge skyldgrundlaget er du forpligtet til at betale nedenfor opgjorte krav, der nu er
overdraget til Lindorff Danmark A/S. Dine fremtidige indbetalinger kan med frigørende
virkning for dig derfor kun ske til os.

Gælden opgøres dags dato således:

Krav pr. 02-08-2007 DKK 19.068,13
Renter 21,6 % pr. år DKK 12.356,16
Domsrenter DKK 0,00
Skyldige omkostninger DKK 1.450,00
Indbetalinger i alt DKK 0,00
I alt DKK 32.874,29

Du tilbydes mulighed for selv at have indflydelse på afvikling af gælden, og vi vil
være indstillet på at acceptere en for dig rimelig afviklingsaftale.

Du opfordres derfor til at kontakte os inden 10 dage fra dato, så vi i fællesskab kan finde en løsning på gældens tilbagebetaling.

Vi gør opmærksom på, at kravet er gældende i mindst 10 år med mulighed for forlængelse.

Så længe der ikke er påbegyndt en afvikling af gælden, vil denne vokse i takt med tilskrevne renter og eventuelle inkassoomkostninger i form af fogedgebyr m.m.

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til os, såfremt Du har spørgsmål vedrørende denne sag.

Med venlig hilsen

Lindorff Danmark A/S
Susanne Brix Faarbæk Lene Hilding
kreditorkonsulent kreditorkonsulent
Dir. tlf. 70 28 47 94
Susanne.Faarbaek@lindorff.com


Horsens, 26-04-2018

Lars Lennart Fjeldstrøm
Østerled 8, st. tv
8840 Rødkærsbro

Sagsnummer 520725 - 8000 / FJF

Skylderklæring

Gæld vedrørende krav fra Nordea Finans Danmark A/S

Kreditor: Lindorff Danmark A/S

Vi retter henvendelse til dig vedrørende ovennævnte gæld.

Gælden opgøres således:

Krav pr. 02-08-2007 DKK 19.068,13
Renter 21,6 % pr. år DKK 14.358,30
Domsrenter DKK 0,00
Skyldige omkostninger DKK 1.900,00
Indbetalinger i alt DKK 0,00
I alt DKK 35.326,43

Vi beder dig derfor anerkende gælden som opgjort ovenfor, ved at underskrive denne skylderklæring inden 14 dage fra dags dato.

Gælden i henhold til denne skylderklæring kan uden domserhvervelse inddrives på grundlag af dette dokument ved eksekution i medfør af retsplejelovens § 478.

Eventuel aftale om betaling fremsendes særskilt.

Du er altid velkommen til at kontakte os, såfremt du har spørgsmål til sagen.

Med venlig hilsen
Lindorff Danmark A/S
Fogedret Jylland / Fyn
Tlf. 76 28 28 50

mail

Langmarksvej 57 D

8700 Horsens

Telefon 76282810


mail.dk@lindorff.com

www.lindorff.dk


Lindorff Danmark A/S

Cvr-nr. 18 45 79 70

Gironr. 019 05 43

Bank:

Regnr: 4073

Kontonr: 019-0543

BIC/SWIFT: DABADKKK

IBAN: DK8930000000190543


start
blank

ccf089a9-71b8-48a3-b77c-a03501383975
25745b7e-0bce-41a4-a417-bdd26985fe8aHorsens, 26-04-2018

Lars Lennart Fjeldstrøm
Østerled 8, st. tv
8840 Rødkærsbro

Sagsnummer 520725 - 8000 / FJF

Skylderklæring

Gæld vedrørende krav fra Nordea Finans Danmark A/S

Kreditor: Lindorff Danmark A/S

Vi retter henvendelse til dig vedrørende ovennævnte gæld.

Gælden opgøres således:

Krav pr. 02-08-2007 DKK 19.068,13
Renter 21,6 % pr. år DKK 14.358,30
Domsrenter DKK 0,00
Skyldige omkostninger DKK 1.900,00
Indbetalinger i alt DKK 0,00
I alt DKK 35.326,43

Vi beder dig derfor anerkende gælden som opgjort ovenfor, ved at underskrive denne skylderklæring inden 14 dage fra dags dato.

Gælden i henhold til denne skylderklæring kan uden domserhvervelse inddrives på grundlag af dette dokument ved eksekution i medfør af retsplejelovens § 478.

Eventuel aftale om betaling fremsendes særskilt.

Du er altid velkommen til at kontakte os, såfremt du har spørgsmål til sagen.

Tiltrædes af debitor

Digital Underskrift Cpr.nr.: 290458-2401

Underskrift

Lars Lennart Fjeldstrøm

Langmarksvej 57 D

8700 Horsens

Telefon 76282810

mail.dk@lindorff.com

www.lindorff.dk

Lindorff Danmark A/S

Cvr-nr. 18 45 79 70

Gironr. 019 05 43

Bank:

Regnr: 4073

Kontonr: 019-0543

BIC/SWIFT: DABADKKK

IBAN: DK8930000000190543


blank

ccf089a9-71b8-48a3-b77c-a03501383975
25745b7e-0bce-41a4-a417-bdd26985fe8a----- Forwarded Message -----
From: Lars Lennart Fjeldstrom <lars@fjeldstrom.com>
To: "foged.vib@domstol.dk" <foged.vib@domstol.dk>; "rigsadvokaten@ankl.dk" <rigsadvokaten@ankl.dk>; "SAK@ankl.dk" <SAK@ankl.dk>; "SAV@ankl.dk" <SAV@ankl.dk>; "SAOEK@ankl.dk" <SAOEK@ankl.dk>
Sent: Friday, April 13, 2018 10:11 PM
Subject: Indsigelse & Meldelse om identitetstyveri.

Hej!

Jeg er lige bleven udsat for identitestyveri - igen.

Har fået brev fra "fogedretten" selv om jeg ikke skylder et menneske et cent.

Brevet har tekst der lyder:

Retten i viborg

Lars Lennart Fjeldstrøm
Østerled 8, st tv
8840 Rødkærsbro

RETTEN I VIBORG
DANMARKS DOMSTOLE

Fogedretten
Klostermarken 10
8800 Viborg
Åbent kl. 8:30 - 15:00
Tlf: 99 68 30 40
SE-nr. 39228319
E-mail:
foged.vib@domstol.dk
EAN-nr. 5798000161948

Sagsnr. FS2-8457/2017
Deres j.nr.

Den 8. februar 2018

Indkaldelse til møde i fogedretten
Fogedretten har modtaget en anmodning fra LINDORF DANMARK A/S om at behandle en sag mod Dem om udlæg for 33.324,29 kr. inklusive tetsafgift. Anmodningen er indgivet af LINDORFF DANMARK A/S, Langmarksvej 57D, 8700 Horsens, tlf.nr. 76282828, journal nr. 520725-8000.

Vi indkalder dem til møde i

mødelokale A104 fogedretten, Klostermarksvej 10, 8800 Viborg tirsdag den 17. april 2018 kl. 13:50

De har pligt til at møde, hvis indkaldelsen er forkyndt senest 7 dage før retsmødet ... (OSV - SLUT CITAT)

Jeg fik det at vide i dag, jeg har været i Portugal de seneste seks måneder og kom hjem i går - rejser tilbage til Portugal tirsdag 17, april - og kommer tilbage til Danmark den 29 juni.

Hvorfor pokker har man ikke ringet til mig eller sendt et mail, men givit et brev til min nabo?

På grund af idiotiske love?

Måske er det ikke tilladt at delgive via mail eller telefon?

På mandag kan jeg godt møde i fogedretten, men på tirsdag sidder jeg i en flyver på vej tilbage til Portugal igen.

Er det muligt at ændre tiden til mandag?

Fik det at vide i dag - kun fire dage før retsmøde.

Eller bliver jeg nødt til at finde en senere flyver til Portugal?

For to år siden blev jeg indkaldt til fogedretten for at en eller anden fjols været til tandlæge på min regning - det kan ikke ha været mig, jeg er tandløs og har ikke haft tænder i mund siden jeg var 30 år - år 1988.

Og en anden gang blev det købt en hel masse dametøj hos Lindex på min regning - jeg går ikke i dametøj, og har aldrig været hos Lindex.

Og - for at gøre en lang historie kort - så er det langt fra første gang jeg er bleven udsat for identitetstyveri.

Er ved at være træt af det.

MVH

Lars Fjeldstrøm

lars@fjeldstrom.com
www.fjeldstrom.com
----- Forwarded Message -----
From: SAK FP Sikkermail <sak@ankl.dk>
To: Lars Lennart Fjeldstrom <lars@fjeldstrom.com>
Sent: Friday, April 13, 2018 10:12 PM
Subject: Tak for Deres henvendelse.

Tak for Deres henvendelse.Deres henvendelse vil blive behandlet snarest muligt.Post og mails modtaget efter kl. 15 anses for modtaget den følgende hverdag.Vores åbningstid er mandag til torsdag fra kl. 09.00 til kl. 15.00 og fredag fra kl. 09.00 til kl. 14.00.Postkassen tømmes 3 gange dagligt på hverdage (kl. 08.00, kl. 11:00 samt kl. 14.00)

Med venlig hilsenStatsadvokaten i København

Kampmannsgade 1

1604 København V

Tlf. 72 68 90 00


----- Forwarded Message -----
From: RAD FP Sikker <rigsadvokaten@ankl.dk>
To: Lars Lennart Fjeldstrom <lars@fjeldstrom.com>
Sent: Friday, April 13, 2018 10:12 PM
Subject: Automatisk svar: Indsigelse & Meldelse om identitetstyveri.

Dette er et automatisk genereret svar på Deres henvendelse.

Rigsadvokaten har modtaget Deres mail.

Vores åbningstid er mandag til torsdag fra kl. 09.00 til kl. 15.00 og fredag fra kl. 09.00 til kl. 14.00.
Henvendelser modtaget efter kl. 15.00 mandag til torsdag, samt kl. 14.00 fredag, anses først som modtaget den følgende åbningsdag.

Vi gør opmærksom på, at vi kun kan besvare Deres mail elektronisk, såfremt svaret ikke indeholder personfølsomme oplysninger, med mindre De har oplyst en sikker e-mail adresse.

Med venlig hilsen

Frederiksholms Kanal 16

1220 København K

Telefon:

+45 7268 9000

Telefax:

+45 7268 9004


----- Forwarded Message -----
From: SAV FP Sikkermail <sav@ankl.dk>
To: Lars Lennart Fjeldstrom <lars@fjeldstrom.com>
Sent: Friday, April 13, 2018 10:12 PM
Subject: Dette er et automatisk genereret svar på din henvendelse.

Dette er et automatisk genereret svar på din henvendelse.Statsadvokaturen har modtaget din e-mail.Tak for din henvendelse.Postkassen tømmes mindst to gange daglig, men ikke nødvendigvis løbende.Hvis din henvendelse er af hastende karakter, kan du genfremsende e-mailen med høj prioritet (kan angives under ”indstillinger” i e-mailen) og/eller med en angivelse i emnefeltet, at den haster. Du kan også ringe hertil i åbningstiden på telefon 72 68 90 00 og henvise til, at der er fremsendt en e-mail af hastende karakter.Vores åbningstid er mandag til torsdag fra kl. 09.00 til kl. 15.00 og fredag fra kl. 09.00 til kl. 14.00. Materiale modtaget uden for åbningstiden anses først modtaget den følgende åbningsdag. Dette gælder også materiale modtaget på mail.Vi gør opmærksom på, at vi kun kan besvare din e-mail elektronisk, hvis svaret ikke indeholder personfølsomme oplysninger, eller hvis du har oplyst en sikker e-mail-adresse.Med venlig hilsenStatsadvokaten i Viborg

Rødevej 1

8800 Viborg
----- Forwarded Message -----
From: ´Fogedretten i Viborg´ <foged.vib@domstol.dk>
To: Lars Lennart Fjeldstrom <lars@fjeldstrom.com>
Sent: Friday, April 13, 2018 10:12 PM
Subject: SV: Indsigelse & Meldelse om identitetstyveri.

Retten i Viborg har modtaget din e-mail.

Hvis din henvendelse er af hastende karakter (eksempelvis afbud til retsmøde), skal du ringe til retten. Telefonnumre til de enkelte afdelinger fremgår af rettens hjemmeside www.domstol.dk/viborg.


Rettens åbningstid er hverdage mandag til fredag kl. 8.30 til 15.00.Visse henvendelser til retten kræver personlig underskrift og skal derfor sendes i original (med brevpost). Du kan finde information herom på rettens hjemmeside www.domstol.dk/VIBORG/PRAKTISKEOPLYSNINGER/E-MAIL/Pages/default.aspx.Retten i Viborg

Klostermarken 10

8800  Viborg
Tlf.nr. 99 68 30 40
----- Forwarded Message -----
From: Nets DanID A/S <no-reply@nemid.nu>
To: lars@fjeldstrom.com
Sent: Saturday, April 14, 2018 4:09 AM
Subject: Kundehenvendelse til NemID support

Emne: Andet
Navn: Lars Fjeldstrøm
Kundeemail: lars@fjeldstrom.com
Mobilnummer: 00000000
BrugerId: nej
Java Vendor:Ukendt
Java Version: Ukendt
UserAgent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36

Beskrivelse:
Send I-K-K-E jeg gentager og understreger I-K-K-E nøglekort med posten, for Helvede!!!! Hva FANDEN er meningen? Er i helt hjernedøde? Jeg er FOR HELVEDE bleven udsat for identitetstyverier tilstrækkeligt mange gange!!! Send ALDRIG MERE et nøglekort med posten til mig!!!! Der må da være et eller andet sted man kan hente et nøglekort? Hvis jeg tager toget til København - eller hvor i bor - turde jeg vel kunne hente et nøglekort? At sende et nøglekort med posten er ad pommern til for farligt - min postkasse er ikke lavet af pansarstål eller forset med tyverialarm!!!!!
MVH
Lars Fjeldstrøm
Østerled 8, st tv
8840 Rødkærsbro
Og så kan jeg ikke sende det her uden at fylde i telefonnummer, men ska ringe i stedet for? JEG HAR IKKE TELEFON!!!! OG TELEFON OG FYSISK POST HØRER DA FOR HELVEDE IKKE HJEMME I EN MODERN TID!!!!!!!

----- Forwarded Message -----
From: danid-enduser-support-dk <danid-enduser-support-dk@nets.eu>
To: lars@fjeldstrom.com
Sent: Saturday, April 14, 2018 10:38 AM
Subject: Re: Kundehenvendelse til NemID support

Hej Lars

Tak for din henvendelse.

Nøglekort bliver automatisk sendt afsted med posten, når du rammer 20 nøgler på dit nuyværende kort. Hvis du fremover ikke vil have sendt kort med posten, skal du fjerne din adresse hos os, ellers vil det ske igfen næste gang.

Vores system kan ikke se, hvad du har været udsat for og kan heller ikke regne ud at du ikke stoler på at få sendt NemID med posten.

Jeg vil anbefale dig, at tage forbi borgerservice, der vil du kunne indtaste din adresse "blank", så vil der fremover ikke blive sendt materialer til dig via post.

Der er mulighed for at hente nøglekort på borgerservice, såfremt du medbringer gyldig identifikation eksempelvis pas eller kørekort.

Hjælp os med at forbedre vores support. Dette gøres nemt ved at du svarer på et spørgsmål på følgende link

Venlig hilsen

Jesper J.

Servicedesk
Nets-DanID A/S
www.nemid.nu/support
support@danid.dk

Original Message:
From: no-reply@nemid.nu
Sent: 14. april 2018 03:09:56
To: danid-enduser-support-dk@nets.eu
Subject: Kundehenvendelse til NemID support
Emne: Andet
Navn: Lars Fjeldstrøm
Kundeemail: lars@fjeldstrom.com
Mobilnummer: 00000000
BrugerId: nej
Java Vendor:Ukendt
Java Version: Ukendt
UserAgent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36

Beskrivelse:
Send I-K-K-E jeg gentager og understreger I-K-K-E nøglekort med posten, for Helvede!!!! Hva FANDEN er meningen? Er i helt hjernedøde? Jeg er FOR HELVEDE bleven udsat for identitetstyverier tilstrækkeligt mange gange!!! Send ALDRIG MERE et nøglekort med posten til mig!!!! Der må da være et eller andet sted man kan hente et nøglekort? Hvis jeg tager toget til København - eller hvor i bor - turde jeg vel kunne hente et nøglekort? At sende et nøglekort med posten er ad pommern til for farligt - min postkasse er ikke lavet af pansarstål eller forset med tyverialarm!!!!!
MVH
Lars Fjeldstrøm
Østerled 8, st tv
8840 Rødkærsbro
Og så kan jeg ikke sende det her uden at fylde i telefonnummer, men ska ringe i stedet for? JEG HAR IKKE TELEFON!!!! OG TELEFON OG FYSISK POST HØRER DA FOR HELVEDE IKKE HJEMME I EN MODERN TID!!!!!!!


----- Forwarded Message -----
From: Lars Lennart Fjeldstrom <lars@fjeldstrom.com>
To: danid-enduser-support-dk <danid-enduser-support-dk@nets.eu>
Sent: Saturday, April 14, 2018 5:15 PM
Subject: TUSIND TAK FOR HJÆLPEN!!!

Hej!

Og tusind tak for hjælpen!

Jeg er enormt irriteret ppå systemet og hvordan det hænger sammen, og jeg har tidligere brugt flere timer på at prøve at finde en mulighed at kontakte Nem-ID.

Men det kan jo du som medarbejder hos et åndssvagt selskab ikke gøre for, så undskyld den lidt uvenlige tone - og tusind tak for hjælpen.

Blev lidtr irriteret når jeg - atter igen - i flere timer uden held prøvet på at finde en kontaktmulighed ... og kom til en kontaktmulighed som kræver telefonnummer. Og hvis men ikke har telefonnummer, så skal man ringe i stedet for at skrive - hvordan kan man ringe uden telefon ... ????

Tilbage til skrivebordet - den som sat hjemmesiden op har da ikke tænkt sig om ... ???

Først så er hjemmesiden og kontaktmuligheden svær at finde - hvis ikke man ved at man skal søge på en ANDEN hjemmeside end eboks.dk så må man klø sig i hovedet og google.

Og så kommer det her med kontaktmulighed hvor man SKAL udfylde et telefonnummer.

Og der har det tidligere været stop.

Men så har jeg skrivit 00000000 som telefonnummer - og så gik det jo.

Jeg bor i Danmark halvdelen af året, og i Portugal halvdelen af året.

Et andet promlem med Nem-ID er jo at det ikke findes et nøglekort som slår til i seks måneder - nøglerne er jo brugt op efter en enkelt måned.

Og det bliver sendt til den adresse der står i folkeregistret.

Så må jeg jo i så fald skifte adresse i folkeregistret to gange hvert år ... ???

Og brevkassen her - den er IKKE sikker - man kan komme hele hånden ind og samle det hele op, det kan hvem som helst - åbningen hvor man smider post ind er så stor at man kan komme hele hånden ind, og når man har hånden indenfor kan man dreje låsen ind fra indsiden og åbne postkassen helt.

Det burde jo være en mulighed at få det anbefalet?

Men borgerservice - det lyder jo som en god ide.

Jeg bor i Viborg kommune, men er i Bjerringbro (nabokommunen) nesten hver dag - kan jeg hente nøglekort i Bjerringbro, eller skal jeg rejse til Viborg Borgerservice fordi at jeg bor i Viborg kommune?

Og hvis jeg vil hente nøglekort i banken, skal det være den bank hvor jeg har mit nem-konto eller går det med hvad for en bank som helst?

Og - når jeg er i Portugal - kan I i så fald sende nøglekort med posten til min adresse i Portugal?

Hvor jeg bor i Portugal har jeg heldigvis en brevsprække i dørren.

Og - endnu en gang - 100000000000000000000000000 tak for hjælpen!

Lars www.fjeldstrom.com ;-)


From: danid-enduser-support-dk <danid-enduser-support-dk@nets.eu>
To: lars@fjeldstrom.com
Sent: Saturday, April 14, 2018 10:38 AM
Subject: Re: Kundehenvendelse til NemID support

Hej Lars
Tak for din henvendelse.
Nøglekort bliver automatisk sendt afsted med posten, når du rammer 20 nøgler på dit nuyværende kort. Hvis du fremover ikke vil have sendt kort med posten, skal du fjerne din adresse hos os, ellers vil det ske igfen næste gang.
Vores system kan ikke se, hvad du har været udsat for og kan heller ikke regne ud at du ikke stoler på at få sendt NemID med posten.
Jeg vil anbefale dig, at tage forbi borgerservice, der vil du kunne indtaste din adresse "blank", så vil der fremover ikke blive sendt materialer til dig via post.
Der er mulighed for at hente nøglekort på borgerservice, såfremt du medbringer gyldig identifikation eksempelvis pas eller kørekort.

Hjælp os med at forbedre vores support. Dette gøres nemt ved at du svarer på et spørgsmål på følgende link
Venlig hilsen
Jesper J.
Servicedesk
Nets-DanID A/S
www.nemid.nu/support
support@danid.dk
Original Message:
From: no-reply@nemid.nu
Sent: 14. april 2018 03:09:56
To: danid-enduser-support-dk@nets.eu
Subject: Kundehenvendelse til NemID support
Emne: Andet
Navn: Lars Fjeldstrøm
Kundeemail: lars@fjeldstrom.com
Mobilnummer: 00000000
BrugerId: nej
Java Vendor:Ukendt
Java Version: Ukendt
UserAgent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
Beskrivelse:
Send I-K-K-E jeg gentager og understreger I-K-K-E nøglekort med posten, for Helvede!!!! Hva FANDEN er meningen? Er i helt hjernedøde? Jeg er FOR HELVEDE bleven udsat for identitetstyverier tilstrækkeligt mange gange!!! Send ALDRIG MERE et nøglekort med posten til mig!!!! Der må da være et eller andet sted man kan hente et nøglekort? Hvis jeg tager toget til København - eller hvor i bor - turde jeg vel kunne hente et nøglekort? At sende et nøglekort med posten er ad pommern til for farligt - min postkasse er ikke lavet af pansarstål eller forset med tyverialarm!!!!!
MVH
Lars Fjeldstrøm
Østerled 8, st tv
8840 Rødkærsbro
Og så kan jeg ikke sende det her uden at fylde i telefonnummer, men ska ringe i stedet for? JEG HAR IKKE TELEFON!!!! OG TELEFON OG FYSISK POST HØRER DA FOR HELVEDE IKKE HJEMME I EN MODERN TID!!!!!!!----- Forwarded Message -----
From: danid-enduser-support-dk <danid-enduser-support-dk@nets.eu>
To: lars@fjeldstrom.com
Sent: Saturday, April 14, 2018 5:23 PM
Subject: Tak for din henvendelse [<AR749535>]

Kære NemID bruger

Tak for din henvendelse, som vi vil besvare hurtigst muligt

Venlig hilsen

NemID-Support


----- Forwarded Message -----
From: danid-enduser-support-dk <danid-enduser-support-dk@nets.eu>
To: lars@fjeldstrom.com
Sent: Sunday, April 15, 2018 10:17 AM
Subject: Re: TUSIND TAK FOR HJÆLPEN!!!

Hej Lars

Du kan hente et nøglekort i enhver borgerservice i Danmark, så længe du medbringer gyldig legitimation.

Du kan se oversigten over accepteret legitimation ved at klikke her.

Hvis du vil hente et nøglekort i banken, skal det være i din egen filial, men det er ikke alle banker, der har nøglekort liggende, så der skal du lige høre din bank ad.

Du kan sagtens få tilsendt et nøglekort til din adresse i Portugal. Du skal dog selv rette adressen til, på vores selvbetjening.

Hvis du ønsker at ændre dine kontaktoplysninger, heriblandt din adresse, kan du gøre dette på følgende måde:

Log på Selvbetjeningen.

Klik på ”Mine kontaktoplysninger” i menuen til venstre.

Klik på ”Redigér kontaktoplysninger”.

Her vil det være muligt at redigere i dine kontaktoplysninger”

Hvis du oplever problemer med at opdatere via selvbetjeningen, kan du kontakte os via chat og bede en supporter give dig en supportnøgle.
Dette er en kode, du kan indtaste fra din selvbetjening. Nøglen vil åbne et midlertidigt tidsvindue hvori supporteren kan redigere dine oplysninger.
Bemærk at dette kun er en mulighed hvis du kan logge på selvbetjeningen.


Hjælp os med at forbedre vores support. Dette gøres nemt ved at du svarer på et spørgsmål på følgende link

Venlig hilsen

Josefine T.

Servicedesk
Nets-DanID A/S
www.nemid.nu/support
Original Message:
From: lars@fjeldstrom.com
Sent: 14. april 2018 16:22:56
To: danid-enduser-support-dk <danid-enduser-support-dk@nets.eu>
Subject: TUSIND TAK FOR HJÆLPEN!!!

Hej!

Og tusind tak for hjælpen!

Jeg er enormt irriteret ppå systemet og hvordan det hænger sammen, og jeg har tidligere brugt flere timer på at prøve at finde en mulighed at kontakte Nem-ID.

Men det kan jo du som medarbejder hos et åndssvagt selskab ikke gøre for, så undskyld den lidt uvenlige tone - og tusind tak for hjælpen.

Blev lidtr irriteret når jeg - atter igen - i flere timer uden held prøvet på at finde en kontaktmulighed ... og kom til en kontaktmulighed som kræver telefonnummer. Og hvis men ikke har telefonnummer, så skal man ringe i stedet for at skrive - hvordan kan man ringe uden telefon ... ????

Tilbage til skrivebordet - den som sat hjemmesiden op har da ikke tænkt sig om ... ???

Først så er hjemmesiden og kontaktmuligheden svær at finde - hvis ikke man ved at man skal søge på en ANDEN hjemmeside end eboks.dk så må man klø sig i hovedet og google.

Og så kommer det her med kontaktmulighed hvor man SKAL udfylde et telefonnummer.

Og der har det tidligere været stop.

Men så har jeg skrivit 00000000 som telefonnummer - og så gik det jo.

Jeg bor i Danmark halvdelen af året, og i Portugal halvdelen af året.

Et andet promlem med Nem-ID er jo at det ikke findes et nøglekort som slår til i seks måneder - nøglerne er jo brugt op efter en enkelt måned.

Og det bliver sendt til den adresse der står i folkeregistret.

Så må jeg jo i så fald skifte adresse i folkeregistret to gange hvert år ... ???

Og brevkassen her - den er IKKE sikker - man kan komme hele hånden ind og samle det hele op, det kan hvem som helst - åbningen hvor man smider post ind er så stor at man kan komme hele hånden ind, og når man har hånden indenfor kan man dreje låsen ind fra indsiden og åbne postkassen helt.

Det burde jo være en mulighed at få det anbefalet?

Men borgerservice - det lyder jo som en god ide.

Jeg bor i Viborg kommune, men er i Bjerringbro (nabokommunen) nesten hver dag - kan jeg hente nøglekort i Bjerringbro, eller skal jeg rejse til Viborg Borgerservice fordi at jeg bor i Viborg kommune?

Og hvis jeg vil hente nøglekort i banken, skal det være den bank hvor jeg har mit nem-konto eller går det med hvad for en bank som helst?

Og - når jeg er i Portugal - kan I i så fald sende nøglekort med posten til min adresse i Portugal?

Hvor jeg bor i Portugal har jeg heldigvis en brevsprække i dørren.

Og - endnu en gang - 100000000000000000000000000 tak for hjælpen!

Lars www.fjeldstrom.com ;-)


From: danid-enduser-support-dk <danid-enduser-support-dk@nets.eu>
To: lars@fjeldstrom.com
Sent: Saturday, April 14, 2018 10:38 AM
Subject: Re: Kundehenvendelse til NemID support

Hej Lars
Tak for din henvendelse.
Nøglekort bliver automatisk sendt afsted med posten, når du rammer 20 nøgler på dit nuyværende kort. Hvis du fremover ikke vil have sendt kort med posten, skal du fjerne din adresse hos os, ellers vil det ske igfen næste gang.
Vores system kan ikke se, hvad du har været udsat for og kan heller ikke regne ud at du ikke stoler på at få sendt NemID med posten.
Jeg vil anbefale dig, at tage forbi borgerservice, der vil du kunne indtaste din adresse "blank", så vil der fremover ikke blive sendt materialer til dig via post.
Der er mulighed for at hente nøglekort på borgerservice, såfremt du medbringer gyldig identifikation eksempelvis pas eller kørekort.

Hjælp os med at forbedre vores support. Dette gøres nemt ved at du svarer på et spørgsmål på følgende link
Venlig hilsen
Jesper J.
Servicedesk
Nets-DanID A/S
www.nemid.nu/support
support@danid.dk
Original Message:
From: no-reply@nemid.nu
Sent: 14. april 2018 03:09:56
To: danid-enduser-support-dk@nets.eu
Subject: Kundehenvendelse til NemID support
Emne: Andet
Navn: Lars Fjeldstrøm
Kundeemail: lars@fjeldstrom.com
Mobilnummer: 00000000
BrugerId: nej
Java Vendor:Ukendt
Java Version: Ukendt
UserAgent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
Beskrivelse:
Send I-K-K-E jeg gentager og understreger I-K-K-E nøglekort med posten, for Helvede!!!! Hva FANDEN er meningen? Er i helt hjernedøde? Jeg er FOR HELVEDE bleven udsat for identitetstyverier tilstrækkeligt mange gange!!! Send ALDRIG MERE et nøglekort med posten til mig!!!! Der må da være et eller andet sted man kan hente et nøglekort? Hvis jeg tager toget til København - eller hvor i bor - turde jeg vel kunne hente et nøglekort? At sende et nøglekort med posten er ad pommern til for farligt - min postkasse er ikke lavet af pansarstål eller forset med tyverialarm!!!!!
MVH
Lars Fjeldstrøm
Østerled 8, st tv
8840 Rødkærsbro
Og så kan jeg ikke sende det her uden at fylde i telefonnummer, men ska ringe i stedet for? JEG HAR IKKE TELEFON!!!! OG TELEFON OG FYSISK POST HØRER DA FOR HELVEDE IKKE HJEMME I EN MODERN TID!!!!!!!
----- Forwarded Message -----
From: "pol-soek-eksp@politi.dk" <pol-soek-eksp@politi.dk>
To: lars@fjeldstrom.com
Cc: HVN001@politi.dk
Sent: Monday, April 16, 2018 12:44 PM
Subject: SV: Indsigelse & Meldelse om identitetstyveri.

Kære Lars.Jeg skal herved bekræfte modtagelsen af din anmeldelse.Da din sag vedrører bedrageri, skal jeg venligst bede dig om, at indgive din anmeldelse til dit lokale politi.MvhHenrik Vestergaard

Specialkonsulent/Detective Inspectorhttp://www.anklagemyndigheden.dk/PublishingImages/billedgalleri/statsadvokaten-logo.jpg

Tlf. +45 7268 9262

Mail: hvn001@politi.dk

Sikker mail: saoek@ankl.dkStatsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK)

State Prosecutor for Serious Economic and International Crime

Denmark.

Kampmannnsgade 1

1604 København

Tlf. +45 7268 9000

Fax. +45 4515 0109Fra: Lars Lennart Fjeldstrom [mailto:lars@fjeldstrom.com]
Sendt: 13. april 2018 22:11
Til: foged.vib@domstol.dk; rigsadvokaten@ankl.dk; SAK@ankl.dk; SAV@ankl.dk; SAOEK
Emne: Indsigelse & Meldelse om identitetstyveri.Hej!Jeg er lige bleven udsat for identitestyveri - igen.Har fået brev fra "fogedretten" selv om jeg ikke skylder et menneske et cent.Brevet har tekst der lyder:Retten i viborgLars Lennart Fjeldstrøm

Østerled 8, st tv

8840 RødkærsbroRETTEN I VIBORG

DANMARKS DOMSTOLEFogedretten

Klostermarken 10

8800 Viborg

Åbent kl. 8:30 - 15:00

Tlf: 99 68 30 40

SE-nr. 39228319

E-mail:

foged.vib@domstol.dk

EAN-nr. 5798000161948Sagsnr. FS2-8457/2017

Deres j.nr.Den 8. februar 2018Indkaldelse til møde i fogedretten

Fogedretten har modtaget en anmodning fra LINDORF DANMARK A/S om at behandle en sag mod Dem om udlæg for 33.324,29 kr. inklusive tetsafgift. Anmodningen er indgivet af LINDORFF DANMARK A/S, Langmarksvej 57D, 8700 Horsens, tlf.nr. 76282828, journal nr. 520725-8000.Vi indkalder dem til møde imødelokale A104 fogedretten, Klostermarksvej 10, 8800 Viborg tirsdag den 17. april 2018 kl. 13:50De har pligt til at møde, hvis indkaldelsen er forkyndt senest 7 dage før retsmødet ... (OSV - SLUT CITAT)Jeg fik det at vide i dag, jeg har været i Portugal de seneste seks måneder og kom hjem i går - rejser tilbage til Portugal tirsdag 17, april - og kommer tilbage til Danmark den 29 juni.Hvorfor pokker har man ikke ringet til mig eller sendt et mail, men givit et brev til min nabo?På grund af idiotiske love?Måske er det ikke tilladt at delgive via mail eller telefon?På mandag kan jeg godt møde i fogedretten, men på tirsdag sidder jeg i en flyver på vej tilbage til Portugal igen.Er det muligt at ændre tiden til mandag?Fik det at vide i dag - kun fire dage før retsmøde.Eller bliver jeg nødt til at finde en senere flyver til Portugal?For to år siden blev jeg indkaldt til fogedretten for at en eller anden fjols været til tandlæge på min regning - det kan ikke ha været mig, jeg er tandløs og har ikke haft tænder i mund siden jeg var 30 år - år 1988.Og en anden gang blev det købt en hel masse dametøj hos Lindex på min regning - jeg går ikke i dametøj, og har aldrig været hos Lindex.Og - for at gøre en lang historie kort - så er det langt fra første gang jeg er bleven udsat for identitetstyveri.Er ved at være træt af det.MVHLars Fjeldstrømlars@fjeldstrom.com

www.fjeldstrom.com
----- Forwarded Message -----
From: Nielsen Anne-Mette <Anne-Mette.Nielsen@lindorff.com>
To: "lars@fjeldstrom.com" <lars@fjeldstrom.com>
Sent: Thursday, April 26, 2018 11:45 AM
Subject: VS: Sagsnr. 520725-8000

Hej Lars, jeg er d.d. blevet kontaktet af fogedretten, de oplyser at du opholder dig det meste af tiden i Portugal. Jeg sender dig kopi af det fundament der ligger til grund for hvorfor du skal møde. Samtidig sender jeg dig en skylderkendelse som du kan underskrive med dit nemid.  Jeg skal på vegne af fogedretten bede dig om at kontakte dem på 9968 3040. TakMed venlig hilsen/best regards

Anne-Mette Nielsen

Consultant, Legal Collection
Direkte: +45 76 28 28 38

Lindorff Danmark er nu en del af Lowell – læs mereLindorff Danmark er en del af Lowell Group, der er Europas næststørste

indenfor credit management service med 4.500 medarbejdere i Østrig,

Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Schweitz og Storbritannien.

Ind til videre vil vi fortsat bruge navnet Lindorff, men senere vil vi ændre vores brand til Lowell.

Læs mere om Lowell på www.lowell.com

Denmark left (2)


Langmarksvej 57 D, DK-8700 Horsens
www.lindorff.dkFølg os på de sociale medier:Social_media_facebook Social_media_linkdin


** This message including any attachments may contain
confidential and/or privileged information intended only for
the person or entity to which it is addressed. If you are not
the intended recipient you should delete this message and
notify the sender. Thank you.Fra: Anne-Mette.Nielsen@lindorff.com [mailto:Anne-Mette.Nielsen@lindorff.com]
Sendt: 26. april 2018 11:35
Til: Nielsen Anne-Mette
Emne: Sagsnr. 520725-8000


----- Forwarded Message -----
From: "no-reply@lindorff.com" <no-reply@lindorff.com>
To: lars@fjeldstrom.com
Sent: Thursday, April 26, 2018 11:46 AM
Subject: Digital post til underskrift fra Lindorff vedr. sagsnr. 520725

Lindorff digital signing solution
Digital post til underskrift vedr. sagsnr. 520725

Kære Lars Lennart Fjeldstrøm,

I henhold til aftale fremsendes dokument til underskrift.

» Tryk på linket for at se dokumentet og underskrive med NemID

Denne e-mail kan ikke besvares.
Såfremt du har spørgsmål, kan du kontakte os på e-mail ved at klikke her.

Med venlig hilsen

Lindorff Danmark A/S
Langmarksvej 57 D, DK-8700 Horsens
Telefon: +45 76 28 28 28
www.lindorff.com/danmark

** This message including any attachments may contain confidential and / or privileged
information intended only for the person or entity to which it is addressed.
If you are not the intended recipient you should delete this message and notify the sender.
Thank you.
26-04-2018

----- Forwarded Message -----
From: ´Fogedretten i Viborg´ <foged.vib@domstol.dk>
To: "lars@fjeldstrom.com" <lars@fjeldstrom.com>
Sent: Thursday, April 26, 2018 11:51 AM
Subject: 8457/2017

Vi har sendt besked i din e boks.

Med venlig hilsenInge Nordberg

kontorfuldmægtigRetten i Viborg

Fogedafdelingen

Klostermarken 10

8800 Viborg

Tlf.: 9968 3040

E-mail: foged.vib@domstol.dk

www.domstol.dk/viborg
----- Forwarded Message -----
From: e-Boks <besked@advisering.e-boks.dk>
To: "lars@fjeldstrom.com" <lars@fjeldstrom.com>
Sent: Thursday, April 26, 2018 12:30 PM
Subject: Du har fået ny post fra Danmarks Domstole

 
e-Boks Borger​.dk
Hej Lars Lennart Fjeldstrøm
Du har modtaget ny Digital Post.


Danmarks Domstole har sendt dig ny post

Forkyndelse fra Retten i Viborg


Log på Borger​.dk eller e-Boks for at læse din post.

Det er vigtigt, at du læser din post, da der kan være dokumenter, du skal reagere på inden for en tidsfrist.

Du kan også se din post på din mobil. Hent gratis app på adressen m.e-boks.dk/app eller søg på "e-Boks" i App Store, Google Play eller Windows Phone Store.

Med venlig hilsen
e-Boks A/S
Leverandør af Digital Post


Husker du dine aftaler med det offentlige?
Tilmeld dig NemSMS og bliv mindet om dem
Gå på                                                                  borger.dk                                                                  NemSMS                                               
Hvorfor indeholder mailen ikke et link til min post?

Af sikkerhedsmæssige årsager indeholder mails om ny post aldrig direkte links, da de kan misbruges i falske mails. Falske mails indeholder typisk links til sider som ligner NemLog-in, e-Boks eller lignende, hvor de vil prøve at få fat i din NemID-kode. Vær opmærksom på dette og klik aldrig på links, hvis du modtager en mail om ny post, der ser ud til at være fra e-Boks.

Husk at tjekke din post regelmæssigt

Det er vigtigt, at du husker at holde dine profiloplysninger opdaterede ved fx skift af e-mailadresse. På den måde kan du være sikker på at få besked om ny post.
Denne besked blev sendt til lars@fjeldstrom.com. Hvis ikke du ønsker at blive adviseret om ny post, skal du ændre dette under menupunktet indstillinger i Digital Post på Borger​.dk eller i e-Boks.
Copyright © 2017 e-Boks A/S. Alle rettigheder forbeholdes. e-Boks er et registreret varemærke


----- Forwarded Message -----
From: "indgaaende@prod.e-boks.dk" <indgaaende@prod.e-boks.dk>
To: lars@fjeldstrom.com
Sent: Thursday, April 26, 2018 3:07 PM
Subject: VS: Forkyndelse fra Retten i Viborg fs 8457/2017 28/8 jurist [Ref.nr.=c43843d69f7d4b6d9b3df643d5970ab3]

Emne: VS: Forkyndelse fra Retten i Viborg fs 8457/2017 28/8 jurist


----Oprindelig meddelelse----

Fra: Forkyndelse (foged) fra Retten i Viborg, Danmarks Domstole

Sendt: 26-04-2018

Emne: Forkyndelse fra Retten i Viborg fs 8457/2017     28/8  juristRetten sender indkaldelse til møde i fogedretten samt
 vejledning og fuldmagt.


Det er vigtigt, at du læser rettens meddelelse
 og de vedhæftede bilag grundigt. Klik på de vedhæftede bilag for at se, hvornår du skal møde i fogedretten.


Hvis du udebliver fra retsmødet uden
 at dokumentere, at du havde lovlig grund, kan du – uden yderligere varsel blive hentet og tilbageholdt af politiet, indtil sagen kan behandles på et nyt møde. Du må også regne med, at du kommer til at betale de eventuelle omkostninger, der har været ved mødets
 afholdelse.


Hvis du har spørgsmål, er du velkommen
 til at kontakte fogedretten på telefonnummer 99683040 på hverdage mellem kl. 08.30 og kl. 15.00.


Med venlig hilsen

Retten i Viborg


Fogedafdelingen


Klostermarken 10


8800 Viborg


Tlf.: 99 68 30 40


www.domstol.dk/viborg


----- Forwarded Message -----
From: Lars Lennart Fjeldstrom <lars@fjeldstrom.com>
To: "dk@lindorff.com" <dk@lindorff.com>
Sent: Thursday, April 26, 2018 3:43 PM
Subject: INDSIGELSE!!! (Re: Digital post til underskrift fra Lindorff vedr. sagsnr. 520725)

Hej!

Jeg skylder ikke et øre til Nordea Finans og har aldrig lånt penge af dem.

Og den sag har jo været i Fogedretten en gang tidligere - det var jo mig der fik medhold i retten, enhver kunne jo se at det slet ikke lignede min navnunderskrift.

Det drejede sig om en tandlægeregning - og et lån som skulle været underskrevet hos en tandlæge hvor jeg aldrig været - men jeg har slet ikke haft tænder i mund siden jeg var 30 år - år 1988 - og der er jo åbenlyst at jeg ikke kan ha lavet tænde jeg ikke har.

Desuden har jeg slet ikke været i Danmark på nævnte tidspunkt, hvilket jeg osse meget nemt kan bevise.

Og hvis du kigger i dine egne gamle papirer ka du sikkert finde sagen igen, at det allerede været i fogedretten en gang - så send det for pokker ikke dertil igen så er du sød.

Og det er ikke den eneste gang jeg er bleven udsat for identitetstyveri - jeg har osse haft problem med at nogen anden fået shellkort og fonakort (kreditkort) i mit navn, og købt dametøj hos Lindex for en hel formue i mit navn.

Shellkort, fonakort, Lindex og tandlægeregning - jeg har aldrig haft bil, har aldrig haft fonakort, går ikke i dametøj og får ikke lavet tænder som ikke eksisterer - jeg er snart ved at være træt af fjolsede krav om penge jeg ikke skylder.

Så herved gør jeg - atter igen - indsigelse imod kravet.

MVH

Lars Lennart Fjeldstrøm
Østerled 8, st tv
8840 Rødkærsbro
Danmark
www.fjeldstrom.com
:-)


From: "no-reply@lindorff.com" <no-reply@lindorff.com>
To: lars@fjeldstrom.com
Sent: Thursday, April 26, 2018 11:46 AM
Subject: Digital post til underskrift fra Lindorff vedr. sagsnr. 520725

Lindorff digital signing solution
Digital post til underskrift vedr. sagsnr. 520725

Kære Lars Lennart Fjeldstrøm,

I henhold til aftale fremsendes dokument til underskrift.

» Tryk på linket for at se dokumentet og underskrive med NemID

Denne e-mail kan ikke besvares.
Såfremt du har spørgsmål, kan du kontakte os på e-mail ved at klikke her.

Med venlig hilsen

Lindorff Danmark A/S
Langmarksvej 57 D, DK-8700 Horsens
Telefon: +45 76 28 28 28
www.lindorff.com/danmark

** This message including any attachments may contain confidential and / or privileged
information intended only for the person or entity to which it is addressed.
If you are not the intended recipient you should delete this message and notify the sender.
Thank you.
26-04-2018----- Forwarded Message -----
From: Lars Lennart Fjeldstrom <lars@fjeldstrom.com>
To: "mail.dk@lindorff.com" <mail.dk@lindorff.com>
Sent: Thursday, April 26, 2018 4:00 PM
Subject: INDSIGELSE!!! (Re: Digital post til underskrift fra Lindorff vedr. sagsnr. 520725)

INDSIGELSE!!!

(Re: Digital post til underskrift fra Lindorff vedr. sagsnr. 520725)


From: Lars Lennart Fjeldstrom <lars@fjeldstrom.com>
To: "mail.dk@lindorff.com" <mail.dk@lindorff.com>
Sent: Thursday, April 26, 2018 3:43 PM
Subject: INDSIGELSE!!! (Re: Digital post til underskrift fra Lindorff vedr. sagsnr. 520725)

Hej!

Jeg skylder ikke et øre til Nordea Finans og har aldrig lånt penge af dem.

Og den sag har jo været i Fogedretten en gang tidligere - det var jo mig der fik medhold i retten, enhver kunne jo se at det slet ikke lignede min navnunderskrift.

Det drejede sig om en tandlægeregning - og et lån som skulle været underskrevet hos en tandlæge hvor jeg aldrig været - men jeg har slet ikke haft tænder i mund siden jeg var 30 år - år 1988 - og der er jo åbenlyst at jeg ikke kan ha lavet tænde jeg ikke har.

Desuden har jeg slet ikke været i Danmark på nævnte tidspunkt, hvilket jeg osse meget nemt kan bevise.

Og hvis du kigger i dine egne gamle papirer ka du sikkert finde sagen igen, at det allerede været i fogedretten en gang - så send det for pokker ikke dertil igen så er du sød.

Og det er ikke den eneste gang jeg er bleven udsat for identitetstyveri - jeg har osse haft problem med at nogen anden fået shellkort og fonakort (kreditkort) i mit navn, og købt dametøj hos Lindex for en hel formue i mit navn.

Shellkort, fonakort, Lindex og tandlægeregning - jeg har aldrig haft bil, har aldrig haft fonakort, går ikke i dametøj og får ikke lavet tænder som ikke eksisterer - jeg er snart ved at være træt af fjolsede krav om penge jeg ikke skylder.

Så herved gør jeg - atter igen - indsigelse imod kravet.

MVH

Lars Lennart Fjeldstrøm
Østerled 8, st tv
8840 Rødkærsbro
Danmark
www.fjeldstrom.com
:-)


From: "no-reply@lindorff.com" <no-reply@lindorff.com>
To: lars@fjeldstrom.com
Sent: Thursday, April 26, 2018 11:46 AM
Subject: Digital post til underskrift fra Lindorff vedr. sagsnr. 520725

Lindorff digital signing solution
Digital post til underskrift vedr. sagsnr. 520725

Kære Lars Lennart Fjeldstrøm,

I henhold til aftale fremsendes dokument til underskrift.

» Tryk på linket for at se dokumentet og underskrive med NemID

Denne e-mail kan ikke besvares.
Såfremt du har spørgsmål, kan du kontakte os på e-mail ved at klikke her.

Med venlig hilsen

Lindorff Danmark A/S
Langmarksvej 57 D, DK-8700 Horsens
Telefon: +45 76 28 28 28
www.lindorff.com/danmark

** This message including any attachments may contain confidential and / or privileged
information intended only for the person or entity to which it is addressed.
If you are not the intended recipient you should delete this message and notify the sender.
Thank you.
26-04-2018

----- Forwarded Message -----
From: DK mail.dk <mail.dk@lindorff.com>
To: Lars Lennart Fjeldstrom <lars@fjeldstrom.com>
Sent: Thursday, April 26, 2018 4:00 PM
Subject: Automatic reply: INDSIGELSE!!! (Re: Digital post til underskrift fra Lindorff vedr. sagsnr. 520725)

Tak for din mail til Lindorff Danmark.Du vil få svar så hurtigt som muligt, og vi glæder os til at hjælpe dig.Husk at du kan tjekke din sags status på vores online selvbetjening www.Lindorff24.dk hvis du har sagsnummer på 8 cifre.Husk at vi er altid klar ved telefonen, og du kan kontakte os på telefon 7628 2828

Mandag - Torsdag kl. 9-16:00 og Fredag mellem 9-15:30.Når du ringer, bedes du have dit sagsnummer klar, så vi hurtigere kan hjælpe dig.Med venlig hilsenLindorff DanmarkNo comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.