Wednesday, August 29, 2018

byråkrati

Dansk byråkrati er utrolig - hvor mange er der i virkeligheden der kan forstå kanselidansk? Man ku li så godt skrive på kinesisk - her er den lort jeg fået til min eboks de sidste to år, og jeg forstår omtrent en halv procent af det forpulede volapük!

----------

----------

----------

Danish bureaucracy is incredible - how many are there in real terms that can understand chaplain? You're so good writing in Chinese - this is the shit I've got to my eboks for the past two years, and I understand about half a percent of the spoiled volapük!

----------

----------

----------

丹麥官僚機構令人難以置信 - 有多少人能夠真正理解牧師? 你用中文寫得太好了 - 這是過去兩年裡我對我的eboks的蠢事,我了解被損壞的揮發物的百分之幾!

----------

----------

----------

Dānmài guānliáo jīgòu lìng rén nányǐ zhìxìn - yǒu duōshǎo rén nénggòu zhēnzhèng lǐjiě mùshī? Nǐ yòng zhōngwén xiě dé tài hǎole - zhè shì guòqù liǎng nián lǐ wǒ duì wǒ de eboks de chǔnshì, wǒ liǎojiě bèi sǔnhuài de huīfā wù de bǎi fēn zhī jǐ!

----------

----------

----------

From: Lars Lennart Fjeldstrøm <lars@fjeldstrom.com>
To: Lokalpolitiet i Bjerringbro  <bjerringbro@politi.dk>
Sent: Monday, February 11, 2008 12:41 PM
Subject: Hvad står det i brevet?
Mojn!
I går var det en kanselidansk jurist hjemme hos mig, bankede på og gav mig et brev. Brevet er ikke på dansk, men på kanselidansk - den slemmeste kanselidansk mine stakkels øjne nogensinde skuet.
Det er med sorg i hjertet jeg konstaterer at jurister ikke kan lære dansk, men kun kanselidansk.
Når alle andre mennesker kan begå sig på alminelig dansk, hvorfor skal det så være så pokkers svært for en jurist at lære alminelig dansk som alminelige mennesker forstår?
Så nu er jeg altså nødt til at spørge jer:
Hvad pokker står det i brevet? Jeg begriber ikke et ord av teksten!
Desuden er det jo spå at myndigheder og domstole har pligt til at formlere sig på et sprog som alminelige mennesker forstår.
Brevet er er klar overtrædelse af de lov, og det har jeg meldt til politiet.
Så her skrev jeg til politiet i Viborg:
***************************************
Til politiet.
Meldelse af kanselidansk forbrydelse.
Herved melder jeg domstolen i Viborg for kanselidansk forbrydelse.
Tidspunkt for forbrydelsen: Søndag den 10 februar 2008 klokken ti om formiddagen dansk normaltid.
Sted for forbrydelsen: Østerled 8, Rødkærsbro.
Beskrivelse af gerningsmandens udseende: Han ser ud som en vaskeægte jurist, jeg var nær ved at skide i bukserne af skræk når jeg fik øje på ham.
Beskrivelse af forbrydelse: Han gav mig et brev fra domstolen i Viborg. Brevet indeholder totalt 411 ord. Af disse 411 ord er der 135 ord som jeg ikke forstår, det vil sige at 32,8 % af de ord som er brugt i brevet er totalt ubegribelige kanselidanske hieroglyfer. Loven siger jo at myndighederne skal formulere sig på et sprog som alminelige mennesker forstår, men dette brev er noget af det værste kanselidansk jeg nogensinde har set og ærligt talt har jeg ikke en forestilling om hvad der står i brevet.
Brevet er en klar forbrydelse, en klar overtrædelse af den lov som forpligtiger myndigheder at udtrycke sig på et begribeligt sprog, hvilket herved anmeldes til politiet.
Men hvad siger loven - kan man melde en domstol til politiet, eller er det en anden juridisk instans man bør henvende sig til? Justitiekanslen? Regeringen?
Den som bryder mod loven er jo helt klart den som formleret brevet, sandsynligvis domstolen i Viborg - men det kan jo osse være sådan at de følger retningslilier fra et andet sted om hvordan breve skal formuleres. Og hvis det viser sig at det i virkeligheden er regeringen, folketinget, den lovstiftende forsamling, det danske sprogakademi eller den højeste ret som ligger bag den kanselidanske formuering, hvor henvender man sig så?
Kan man i så fald melde regeringen og hele det danske bureaukratiapparat til politiet?
Hvor henvender man sig når myndighederne og domstolene bryder mod den lov der siger at de skal formulere sig på et sprog som alminelige mennesker forstår? Kan man melde det til politiet, er det et fald for justitiekanselern eller er man i så fald nødt til at betale for en advokat og bedrive civilretsligt mål om man vil slæbe domstole, myndigheder og andre kanselidanske bureaukrater i retten?
Hvis I kan og har tid til at svare på mine spørgsmål så er jeg glad, og på forhånd mange tak for svar.
For ærligt talt tror jeg ikke at politiet kan udrede forbrydelsen og arrestere regeringen, domstolsvæsendet og alle de danske myndigheder - for dem der skaber retningslinier for hvordan breve fra domstole skal formuleres sidder nok ikke i Viborg.
Danmark er jo ikke som USA, president Richard Nixon blev jo indlåst for overtrædelse af loven i samband med Watergatehistorien, men herhjemme gør jo myndighederne lige som det passer dem - i hvert fald med det kanselidanske sprog.
Mange venlige hilsener fra
Lars Lennart Fjeldstrøm 290458-2401
Østerled 8, stuen til venstre
8840 Rødkærsbro
lars@fjeldstrom.com
www.fjeldstrom.com
http://www.geocities.com/larslennart
:-) :-) :-)
----------
----------
----------
From: Lokalpolitiet i Bjerringbro  <bjerringbro@politi.dk>
To:  Lars Lennart Fjeldstrøm <lars@fjeldstrom.com>
Sent: Wednesday, August 6, 2008 11:35 PM
Subject: VS. "Kanselidansk forbrydelse".
----------
Lars Lennart Fjeldstrøm.
----------
Vi har modtaget din mail her og læst brevet med stor interesse. 
Jeg kan sagtens forstå, at det er irriterende at modtage et brev som er næsten uforståeligt for den almindelige borger i Danmark at læse.
----------
Jeg kan nu ikke finde nogen lov, som er overtrådt, og hvor politiet skal gribe ind og tiltale den pgl. 
Jeg kan derimod henvise til  at klage til ombudsmanden og gøre opmærksom på, hvilket sprog der bruges i officielle skrivelser til borgerne.
----------
Med venlig hilsen 
----------
Niels-Ove Jespersen
Vicepolitikommissær
Midt- og Vestjyllands Politi
Lokalpolitiet i Viborg,
Rødevej 1, 8800 Viborg
Tlf. 9610-1448 lok. 5331.
Mobil 72582966
Mail: NJE009@politi.dk
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
From: Lars Lennart Fjeldstrøm <lars@fjeldstrom.com>
Two: Local Police in Bjerringbro <bjerringbro@politi.dk>
Posted: Monday, February 11, 2008 12:41 PM
Subject: What's in the letter?
Moin!
Yesterday, there was a chaplain lawyer at my place, knocked on and gave me a letter. The letter is not in Danish, but in chancellor dance - the worst chaplain my poor eyes ever shone.
It is with sorrow in the heart I find that lawyers can not learn Danish, but only chancellorian.
When all other people can engage in ordinary Danish, why should it be so difficult for a lawyer to learn generally Danish as ordinary people understand?
So now I have to ask you:
What the hell is it in the letter? I do not understand a word of the text!
In addition, it is advisable that authorities and courts have a duty to formulate themselves in a language that ordinary people understand.
The letter is a clear violation of the law, and I have reported to the police.
So here I wrote to the police in Viborg:
***************************************
To the police.
Report of Chancellor Crime.
Hereby I announce the court in Viborg for the chancellor of the crime.
Time of the crime: Sunday, February 10, 2008 at ten o'clock in the morning Danish normal time.
Place of crime: Østerled 8, Rødkærsbro.
Description of the perpetrator's appearance: He looks like a handsome lawyer, I was almost scared of the pants when I saw him.
Description of crime: He gave me a letter from the court in Viborg. The letter contains a total of 411 words. Of these 411 words there are 135 words that I do not understand, that is, 32.8% of the words used in the letter are totally incomprehensible chapelidian hieroglyphs. The law says that the authorities should formulate themselves in a language that ordinary people understand, but this letter is one of the worst chapters in the language I have ever seen and frankly I do not have an idea of ​​what is said in the letter.
The letter is a clear crime, a clear violation of the law that obliges authorities to express themselves in a comprehensible language, which is hereby notified to the police.
But what does the law say - can you report a court to the police, or is it another legal entity to be addressed? Justitiekanslen? The government?
Those who violate the law are, of course, the one who formulated the letter, probably the court in Viborg - but it may be that they follow directions from another place on how letters should be formulated. And if it turns out that, in fact, it is the government, the parliament, the legislature, the Danish language academy or the highest right behind the chapel-formal formulation, where do you address?
If so, can you report the government and the entire Danish bureaucracy to the police?
How do you address when the authorities and the courts violate the law saying that they should formulate in a language that ordinary people understand? Can you report to the police, is it a case for the prosecutor or if you have to pay for a lawyer and conduct a civil-law goal if you want to drag courts, authorities and other Chancellorian bureaucrats in court?
If you can and have time to answer my questions then I'm happy and thanks in advance for your answers.
Honestly, I do not think the police can eradicate the crime and arrest the government, the judiciary and all the Danish authorities - for those who create guidelines for how letters from courts should be formulated are probably not in Viborg.
Denmark is not like the United States, President Richard Nixon was locked up for violation of the law in connection with Watergate History, but at home, the authorities do the way they fit - at least with the chaplain language.
Many kind regards from
Lars Lennart Fjeldstrøm 290458-2401
Østerled 8, the living room on the left
8840 Rødkærsbro
lars@fjeldstrom.com
www.fjeldstrom.com
http://www.geocities.com/larslennart
:-) :-) :-)
----------
----------
----------
From: Local Police in Bjerringbro <bjerringbro@politi.dk>
Two: Lars Lennart Fjeldstrøm <lars@fjeldstrom.com>
Posted: Wednesday, August 6, 2008 11:35 PM
Subject: USA. "Chancellor crime".
----------
Lars Lennart Fjeldstrøm.
----------
We have received your mail here and read the letter with great interest.
I can easily understand that it is annoying to receive a letter that is almost incomprehensible for the ordinary citizen in Denmark to read.
----------
I can not find any law that has been violated and where the police will intervene and plead it.
However, I can refer to complaining to the Ombudsman and pointing out which language is used in official letters to the citizens.
----------
Yours sincerely
----------
Niels-Ove Jespersen
Deputy Police Commissioner
Central and West Jutland Police
The local police in Viborg,
Rødevej 1, 8800 Viborg
Tel. 9610-1448 lok. 5,331th
Mobil 72582966
Mail: NJE009@politi.dk
----------
----------
--------------------------------------------------------------------------------